O društvu

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto deluje na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava s sedežem na Rozmanovi ulici 10, 8000 Novo mesto.
Društvo je prostovoljna neprofitna strokovna društvena organizacija, ki združuje strokovnjake s področja gradbeništva. Društvo združuje, vključuje in povezuje članstvo na strokovni in prostovoljni podlagi.
Društvo je kot član vključeno v Zvezo gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije v Ljubljani.
Zgodovina in aktivnosti društva, ki deluje že več kot 60 let, so podrobno opisane v zborniku Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto – 60 let, ki je objavljen spodaj.

Oglejte si naš zbornik:

V zadnjih letih je v društvu aktivnih okoli 200 članic in članov. Povezuje in združuje nas izmenjava izkušenj in dobrih praks ter prenos znanj na investicijskem področju, zlasti pri gradnji vseh vrst objektov.

Poslanstvo društva:

Poslanstvo društva je, da z izmenjavo ter s širjenjem izkušenj, dobrih praks in znanj, s širjenjem in utrjevanjem etičnih in moralnih načel na področju gradbeništva prispeva k ugledu gradbene stroke ter k razvoju gradbeništva v Republiki Sloveniji in širše.

Okrepiti želimo ugled in zaupanje gradbenim strokovnjakom in celotni gradbeni stroki.

Vrednote, kot so znanje, kreativnost, inovativnost in sodelovanje, podprte z etiko in moralo, krepijo medsebojno zaupanje in so vodilo za kakovostno opravljeno delo v gradbeništvu.
Osnovni namen društva:

Osnovni namen delovanja Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto je:

  •     spodbujanje k aktivnemu sodelovanju svojih članic in članov,
  •     redno obveščanje članstva in javnosti o delovanju društva ter o novostih na področju stroke,
  •     povezovanje in sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi oziroma organizacijami in institucijami,
  •     z organizacijo strokovnih predavanj, tečajev, posvetov in strokovnih ekskurzij širiti inovativnost, znanje in dobro prakso v gradbeni stroki.

Podporniki društva

Leta 2014 so s finančnimi sredstvi podprli delo DGIT Novo mesto naslednji:

Slikopleskarstvo Ivan Janko s.p.
Gorenje Sušice 1a,
8323 Uršna sela

Zidarstvo in fasaderstvo Saramati Adem s.p.
Vrbina 15
SI-8270 Krško

Statut

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/2006) je skupščina dne 25. 5. 2009 v Dutovljah pri Sežani sprejela
Statut društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto
I. Splošne določbe
1. člen
Ime društva je »Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto« (v nadaljnjem besedilu: »društvo«).
Sedež društva je na Rozmanovi ulici 10, 8000 Novo mesto.
2. člen
Društvo je prostovoljna neprofitna strokovna društvena organizacija, ki združuje strokovnjake s področja gradbeništva, združuje, vključuje in povezuje članstvo na strokovni in prostovoljni podlagi.
3. člen
Društvo deluje na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
5. člen
Društvo ima svojo štampiljko pravokotne oblike dimenzije 6,0 cm x 1,5 cm z znakom it in napisom Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto ter 8000 Novo mesto, Rozmanova ul.10.
6. člen
Društvo je kot član vključeno v Zvezo društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije v Ljubljani.
Društvo se lahko včlani tudi v druge sorodne organizacije v Sloveniji.
7. člen
Društvo o svojem delovanju obvešča širšo in ožjo javnost:
– s pisnimi obvestili in preko javnih občil,
– zapisniki so dostopni in na vpogled vsem članom društva,
– seje organov društva so javne in nanje lahko vabi novinarje in druge osebe, ki kažejo tak interes,
– preko drugih sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti je odgovoren predsednik društva. Pisna obvestila izdaja izvršni odbor.
II. Namen, naloge in delo društva
8. člen
Namen društva je združevati strokovnjake s področja gradbeništva in s tem prispevati k razvoju gradbeništva v Republiki Sloveniji s tem, da:
– sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno, znanstveno, tehnično ali raziskovalno ukvarjajo z gradbeništvom,
– si prizadeva za visoko raven društva,
– si prizadeva in zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
– seznanja člane društva in javnost o problemih in napredku gradbeništva,
– spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini,
– organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, strokovne ekskurzije in konference za svoje člane,
– organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako spodbuja zanimanje javnosti za gradbeništvo,
– pri svojem delu podpira inovacijsko dejavnost,
– sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami, ki so tehnološko povezane z gradbeništvom, posebno z Zvezo društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije /ZDGITS/,
– sodeluje preko ZDGITS z mednarodnimi strokovnimi organizacijami.
III. Članstvo
9. člen
Član društva lahko postane vsak gradbeni inženir in tehnik ter inženirji in tehniki sorodnih strok, ki so s svojim delom neposredno
– Članstvo v društvu je prostovoljno.
– Član postane vsak, ki izpolni pristopno izjavo in jo poda izvršnemu odboru, s katero priznava statut društva in plačuje članarino.
10. člen
Člani društva so redni, podporni in častni.
– Redni član je vsaka fizična oseba, ki stalno prebiva na območju delovanja društva, ki izpolnjuje pogoje, navedene v 2. členu statuta in je podpisala pristopno izjavo o članstvu.
– Podporni člani so fizične osebe, ki s svojimi sredstvi podpirajo delovanje društva.
– Častni član lahko postane oseba /fizična/, ki ima posebne zasluge pri delu društva. O častnem članstvu sklepa skupščina.
– Pravico glasovati in biti voljen v organe društva imajo samo redni člani društva.
11. člen
Pravice rednih članov so:
– da volijo in so izvoljeni v organe društva,
– biti obveščeni o dejavnosti društva in delu njegovih organov,
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
– sodelovanje v komisijah, odborih ali drugih organih pri reševanju gospodarskih, kadrovskih in drugih vprašanjih društva in zveze.
12. člen
Dolžnosti rednih članov so:
– da se ravnajo po statutu in drugih aktih in sklepih organov društva,
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
– da redno plačujejo določeno članarino,
– da varujejo ugled društva.
13. člen
Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva ne prejemajo plačila.
14. člen
Članstvo v društvu preneha:
– s prostovoljnim izstopom,
– s črtanjem,
– z izključitvijo,
– s smrtjo,
– s prenehanjem delovanja društva.
Član prostovoljno izstopi iz društva s pisno izjavo o izstopu, ki jo pošlje izvršnemu odboru društva.
Člana, ki kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu, iz članstva črta izvršni odbor.
O izključitvi člana, ki krši dolžnosti iz 12. člena tega statuta ali je zavestno ravnal proti interesom društva, odloča častno razsodišče s sklepom, skladno z disciplinskim pravilnikom.
15. člen
Društvo se prostovoljno vključuje v Zvezo društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije /ZDGITS/.
O vključitvi v zvezo ZDGITS sklene društvo z zvezo pisno pogodbo na osnovi sklepa najvišjega organa društva, podpiše pa jo pooblaščeni predstavnik društva.
Najvišji organ društva lahko sklene tudi, da je društvo soustanovitelj in član tudi drugih organizacij ali zvez.
IV. Organi društva
16. člen
Organi društva so:
– skupščina,
– izvršni odbor,
– predsednik in podpredsednik,
– tajnik,
– nadzorni odbor,
– častno razsodišče.
17. člen
Skupščina
Skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani, je najvišji organ društva. Lahko je redna ali izredna. Skupščina se sestaja enkrat letno. Sklicuje jo izvršni odbor društva s sklepom, najmanj 15 dni pred sklicem. V sklepu o sklicu se določi datum, dnevni red in kraj sestanka skupščine.
Izredna skupščina se lahko skliče po potrebi na zahtevo izvršnega odbora ali na zahtevo 1/3 rednih članov, ki morajo v tem primeru predložiti dnevni red. Izredna skupščina se mora sklicati najkasneje 30 dni po sprejemu zahteve, sicer jo lahko skliče predlagatelj sam, kraj skupščine pa določi izvršni odbor društva
18. člen
Skupščina se mora objaviti najmanj 15 dni vnaprej z navedbo dnevnega reda v pisni obliki. Skupščina lahko dnevni red spremeni ali dopolni. Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica vseh članov. Če ni prisotnih več kot polovica vseh članov, se pričetek skupščine odloži za 30 minut, nakar se izvede skupščina, če je prisotnih najmanj 10 članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa člani na skupščini odločijo o tajnem glasovanju.
19. člen
Naloge skupščine:
– sklepa o dnevnem redu,
– sprejema in spreminja statut in druge akte društva,
– sprejema program dela društva,
– sprejema finančni in zaključni račun,
– voli in razrešuje predsednika, podpred-sednika, tajnika, člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora ter člane častnega razsodišča, za dobo 4 let,
– odloča o višini članarine,
– rešuje na II. stopnji pritožbe zoper sklepe častnega razsodišča,
– odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
– sklepa o prenehanju delovanja društva.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.
20. člen
Izvršni odbor
– je izvršni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in admini-strativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama, po programih in sklepih sprejetih na skupščini,
– izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini,
– izvršni odbor šteje 9 – 15 članov in ga sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in 5 – 11 izvoljenih članov,
– izvršni odbor se sestaja po potrebi,
– mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta in se po potrebi lahko podaljša,
– predsednik in podpredsednik društva sta po položaju tudi predsednik in podpredsednik izvršnega odbora.
21. člen
Naloge izvršnega odbora so:
– sklicuje skupščino,
– skrbi za uresničevanje sklepov skupščine in programa dela društva ter upravlja s premoženjem društva,
– pripravlja predloge aktov društva,
– pripravi predlog finančnega načrta in zaključni račun,
– skrbi za finančno-materialno stanje društva,
– izvoli blagajnika društva,
– ustanavlja in ukinja občasne komisije društva,
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno določi skupščina,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki so navedeni v tem statutu.
22. člen
Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva. Seja izvršnega odbora se skliče tudi, če to zahteva 1/3 članov izvršnega odbora.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot 1/2 članov.
Sklepi so veljavni, če so sprejeti z večino glasov prisotnih članov.
23. člen
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi izvršni odbor. Istočasno določi tudi rok izvršitve postavljenih nalog v posameznih komisijah.
Člani komisije so le člani društva. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju v komisiji zunanje sodelavce, vendar le kot svetovalce.
Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru.
24. člen
Predsednik in podpredsednik
– predsednik zastopa in predstavlja društvo pred organi in organizacijami v državi in tujini,
– predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora,
– predsednik društva je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta in programa dela, podpisuje akte, ki jih sprejemata skupščina in izvršni odbor in vodi delo
18. člen
Skupščina se mora objaviti najmanj 15 dni vnaprej z navedbo dnevnega reda v pisni obliki. Skupščina lahko dnevni red spremeni ali dopolni. Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica vseh članov. Če ni prisotnih več kot polovica vseh članov, se pričetek skupščine odloži za 30 minut, nakar se izvede skupščina, če je prisotnih najmanj 10 članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa člani na skupščini odločijo o tajnem glasovanju.
19. člen
Naloge skupščine:
– sklepa o dnevnem redu,
– sprejema in spreminja statut in druge akte društva,
– sprejema program dela društva,
– sprejema finančni in zaključni račun,
– voli in razrešuje predsednika, podpred-sednika, tajnika, člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora ter člane častnega razsodišča, za dobo 4 let,
– odloča o višini članarine,
– rešuje na II. stopnji pritožbe zoper sklepe častnega razsodišča,
– odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
– sklepa o prenehanju delovanja društva.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.
20. člen
Izvršni odbor
– je izvršni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in admini-strativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama, po programih in sklepih sprejetih na skupščini,
– izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini,
– izvršni odbor šteje 9 – 15 članov in ga sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in 5 – 11 izvoljenih članov,
– izvršni odbor se sestaja po potrebi,
– mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta in se po potrebi lahko podaljša,
– predsednik in podpredsednik društva sta po položaju tudi predsednik in podpredsednik izvršnega odbora.
21. člen
Naloge izvršnega odbora so:
– sklicuje skupščino,
– skrbi za uresničevanje sklepov skupščine in programa dela društva ter upravlja s
premoženjem društva,
– pripravlja predloge aktov društva,
– pripravi predlog finančnega načrta in zaključni račun,
– skrbi za finančno-materialno stanje društva,
– izvoli blagajnika društva,
– ustanavlja in ukinja občasne komisije društva,
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno
določi skupščina,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki so navedeni v tem statutu.
22. člen
Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva. Seja izvršnega odbora se skliče tudi, če to zahteva 1/3 članov izvršnega odbora.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot 1/2 članov.
Sklepi so veljavni, če so sprejeti z večino glasov prisotnih članov.
23. člen
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi izvršni odbor. Istočasno določi tudi rok izvršitve postavljenih nalog v posameznih komisijah.
Člani komisije so le člani društva. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju v komisiji zunanje sodelavce, vendar le kot svetovalce.
Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru.
24. člen
Predsednik in podpredsednik
– predsednik zastopa in predstavlja društvo pred organi in organizacijami v državi in tujini,
– predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora,
– predsednik društva je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta in programa dela, podpisuje akte, ki jih sprejemata skupščina in izvršni odbor in vodi delo
32. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč in pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.
33. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo, oziroma ustrezno listino.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le s sklepom izvršnega odbora.
Nepremično premoženje se lahko kupi ali proda le s sklepom skupščine.
34. člen
Prenehanje društva
Društvo lahko preneha z delovanjem:
– po sklepu skupščine, sprejeto z večino prisotnih članov,
– po samem zakonu.
V primeru prenehanja delovanja društva preide premoženje v last Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije v Ljubljani ali na sorodno društvo, ustanovljeno na podlagi zakona.
Pred prenosom premoženja morajo biti poravnane vse obveznosti, proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.
O prenosu premoženja na drugega uporabnika sklepa skupščina.
35. člen
Končne določbe
Ta akt začne veljati, ko ga sprejme skupščina. Za razlago njegovih določil je pristojna skupščina.
36. člen
Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati statut, ki je bil sprejet na skupščini DGIT Novo mesto dne 07.06.1996.
37. člen
Statut je bil sprejet na skupščini DGIT Novo mesto dne 22.05.2009.
V Novem mestu, dne 14.10.2010.

Sklepi

Zapisniki sej

Vsi zapisniki so na voljo tukaj samo registriranim članom društva. Registrirate se tukaj.

Zapisniki skupščin

Vsi zapisniki so na voljo tukaj samo registriranim članom društva. Registrirate se tukaj.